4 GENs อ่านกันสนั่นเมือง

ทีมงาน Book Lover Club (Thailand) เข้าร่วมงานเสวนา “4 GENs อ่านกันสนั่นเมือง” พร้อมวิทยากรและคนดังจากหลากหลายวงการ ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นจากนักอ่าน 4 วัย เพื่อร่วมสร้างสรรค์กรุุงเทพฯให้เป็นเมืองแห่งการอ่านอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “4 GENs อ่านกันสนั่นเมือง” เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ จากหลากหลายองค์กรและวงการ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเสวนาตามอายุเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Baby Boomer (พ.ศ. 2489-2507) กลุ่ม Generation X (พ.ศ. 2508-2533) กลุ่ม Generation Y (พ.ศ. 2523-2543) และกลุ่ม Generation Z (พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป) รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทยเพื่อตอบคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น?”

โดย Book Lover Club (Thailand) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ด้วย นำทีมโดย แป๋ง ภานุมาศ คาดีวี ประธาน BLC ของพวกเรา เข้าร่วมแชร์ความคิดเห็นและบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินกิจกรรมของ BLC ที่ทำต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้แป๋งยังได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาชมรมรักการอ่านและการสร้างกระแสนิยมรักการอ่านผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากการอ่านอีกด้วย

บรรยากาศกิจกรรมเสวนาเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะมีผู้คนหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงผู้อาวุโสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งพวกเราทีมงาน BLC ก็เชื่อว่าผลสรุปจากกิจกรรมในวันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการพัฒนาการส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยและทำให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งการอ่านได้อย่างแท้จริง